Reforma policie, vězeňství a trestní legislativy

Policie kvůli dlouhodobě špatnému řízení a chybně nastaveným prioritám představuje neakceschopný sbor, který není schopen účinně ochránit občany před řáděním kriminálníků. Mnoho zločinů zejména majetkové povahy už lidé ani nehlásí, protože ví, že jim policie stejně nepomůže. Na mnoha místech se občané kvůli nečinnosti policie dokonce bojí vycházet na ulici. Když už se někdy podaří zločince dopadnout a postavit je před soud, nezřídka dostávají směšné tresty, zejména pokud jsou mladiství. Kvůli takto nastaveným poměrům vyrostla po roce 1989 celá generace mladých kriminálníků, kteří za celý svůj život nepracovali ani vteřinu, často jsou drogově závislí, postrádají jakýkoliv respekt ke státním orgánům i obecně sdíleným morálním hodnotám a vězení pro ně více než hrozbu představuje rekreační zařízení.

Aby systém začal znovu účinně chránit řádné občany, musí být provedena reforma policie, vězeňství a trestní legislativy:

  • Reforma policie – zeštíhlení přebujelého velení, administrativy, některých celostátních útvarů /například ÚOOZ/ a pořádkových oddílů ve prospěch hlídkové služby a kriminální policie v problémových oblastech se zvýšenou koncentrací zločinnosti, narkomanů nebo nepřizpůsobivých. Policie se musí vrátit z kanceláří do ulic našich měst a začít se znovu zabývat také „drobnou“ kriminalitou a prevencí, které dnes stojí stranou jejího zájmu.

  • Reforma soudnictví mládeže – zvýšení nesmyslně nízkých trestů pro mladistvé, posunutí věkové hranice trestní zodpovědnosti směrem dolů a aktivnější využívání výchovných opatření, konec anonymity mladistvých pachatelů závažných kriminálních činů, zpřísnění výchovného režimu a ostrahy ve výchovných ústavech.

  • Zločinci závislí na drogách či jinak duševně narušení pachatelé trestné činnosti by měli být automaticky umísťováni do detenčních ústavů, odkud by se neměli dostat na svobodu, dokud se neprokáže, že jsou vyléčeni ze svých závislostí nebo jiných duševních poruch.

  • Zřízení centrálního registru přestupků – opakovaný přestupek proti občanskému soužití nebo majetku během určité lhůty od prvního přestupku by měl být trestným činem – po stanovenou dobu by pachatelé opakovaných přestupků také ztratili nárok na výplatu sociálních dávek a mohli by být přestupkovou komisí nebo soudem na několik let vypovězeni z obce, kde nemají trvalé bydliště.

  • Obnovení pracovní povinnosti pro vězně – kromě různých prací uvnitř věznic je možné pod dozorem nasadit méně nebezpečné vězně na údržbu silnic, zemědělské, stavební nebo lesní práce atd. Ti, pro které se nenajde práce, můžou vykonávat i neproduktivní zaměstnání v areálu věznice – výkon trestu už nesmí být pro nikoho pohodovou dovolenou! Vězni bez vzdělání by se při práci měli vzdělávat v učebních oborech nabízených uvnitř věznic.

  • Obnovení evidence spáchané trestné činnosti podle státní příslušnosti, aby v rámci prevence kriminality mohly být občanům výrazně „problémových“ zemí, odkud k nám přijíždí nadprůměrné množství zločinců, zpřísněny podmínky pro vstup do České republiky.

  • Intenzivnější využití možnosti vyhošťování problémových cizinců, kteří porušují právní řád ČR.