Problematika vzdělávání

Vzdělávání je oblastí, kde diskriminační charakter vládní koncepce a její hrozba pro úroveň českého veřejného školství doslova bijí do očí. Vláda při její tvorbě vycházela z naprosto neopodstatněné víry, že se všelékem na chronické studijní neúspěchy dětí z nepřizpůsobivých rodin stane politika tzv. inklusivního vzdělávání, která bude v praxi znamenat naprostou likvidaci specializovaných škol pro méně nadané děti, jež by měly být bez ohledu na své snížené studijní předpoklady zařazeny do hlavního vzdělávacího proudu na běžných základních školách.

Výsledkem tohoto nezodpovědného experimentu bude degradace úrovně výuky na veřejných základních školách, která způsobí masový odchod dětí, jejichž rodičům bude záležet na kvalitě vzdělání, do soukromých škol nebo na víceletá gymnázia.

Oproti tomu méně nadané děti nebudou mít šanci zvládnout běžné tempo výuky na základních školách. Kvůli tomu budou opakovaně propadat a opouštět školní docházku s podstatně slabšími vědomostmi, než jaké by získaly ve zvláštní škole, kde by měly k dispozici specializované pedagogy a méně náročné tempo výuky. Kvůli tomu výrazně klesnou jejich šance na získání navazujícího vzdělání, které dnes běžně dosahují žáci praktických škol.

Určitou alternativou ke zrušení speciálního školství by snad mohlo být masové nasazení pedagogických asistentů, kteří by se individuálně věnovali méně nadaným žákům. Jedná se však o neúnosně náročný projekt, na který české školství není a v nejbližších letech ani nebude jak personálně, tak finančně vybaveno!

Kromě poklesu úrovně výuky na českých základních školách odmítáme také diskriminaci dětí z rodin řádných občanů, které nebudou mít nárok na žádnou z nově zaváděných podpor pro nepřizpůsobivé, jimž bude stát nově hradit všechny náklady spojené se školní docházkou jejich dětí (svačiny, náklady na cestování, pomůcky, zájmové kroužky atd.), ačkoliv přesně na tyto účely jsou určeny dávky, jež nepřizpůsobiví pobírají už dnes. Vláda tímto způsobem fakticky legitimizuje zneužívání sociálních dávek k jiným účelům!

Stejně diskriminační je také záměr vlády do kapacitně nedostačujících školek přednostně umisťovat děti nepřizpůsobivých. Aby tyto děti získaly základní civilizační návyky a dovednosti, mohla by pro ně být na školách zřízena „přípravka“, jejíž provoz by nepřizpůsobiví hradili z dávek, které pobírají už dnes.

Zapojení nepřizpůsobivých do vzdělávací soustavy lze prostřednictvím naší politiky provést i bez destrukce školství a diskriminace řádných občanů!

Základní body naší školské politiky související s problematikou nepřizpůsobivosti:

  • Způsob vzdělávání musí odpovídat studijním předpokladům, píli a schopnostem každého žáka, ne jeho sociálnímu nebo etnickému původu.

  • Zachování specializovaného školství - specializované školství je v našich podmínkách nejlepší cestou ke vzdělání jak pro mimořádně, tak i pro méně nadané nebo postižené děti – víceletá gymnázia, praktické a speciální školy i specializované ústavy by navzdory vládním snahám měly zůstat zachovány!

  • Obnovení autority učitelů a povzbuzení zájmu rodičů o vzdělání jejich dětí – prosazování výchovných opatření by mělo u problémových dětí probíhat ve spolupráci pedagogů s rodiči – při odmítnutí spolupráce ze strany rodiny by měl až do zjednání nápravy trvat postih v podobě ztráty všech sociálních dávek.

  • Odstranění diskriminace z českého školství – rovná práva i povinnosti pro všechny bez rozdílu – žádné příspěvky diskriminující děti řádných občanů.

  • Zřízení přípravek pro děti z nepřizpůsobivých rodin, kde by existovala možnost osvojit si základní civilizační návyky a dovednosti včetně jazykových kompetencí, aniž by byla blokována nedostatková místa ve školkách. Na doporučení psychologa, sociální péče nebo pedagogické poradny by docházka mohla být pro některé děti povinná. Pokud by rodiče odmítli tyto děti do přípravky posílat, postupovalo by se vůči nim odebráním sociálních dávek do zjednání nápravy.